Algemene voorwaarden

 

Klik hier om deze als PDF binnen te halen.


Artikel 1 Definities

1. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht tot het geven van begeleiding bij creatieve ontwikkelingsprocessen.
2. Opdrachtnemer: "Zien wat er is", wettig vertegenwoordigd door Ruud Gort.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.


Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle offerten en Overeenkomsten tussen "Zien wat er is" en een Opdrachtgever, tenzij door partijen hier schriftelijk van is afgeweken.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met "Zien wat er is", voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. "Zien wat er is" en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen in de genoemde en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. "Zien wat er is" zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan "Zien wat er is" aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan "Zien wat er is" worden verstrekt.
3. "Zien wat er is" is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat "Zien wat er is", is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor "Zien wat er is" kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien door "Zien wat er is" of door "Zien wat er is" ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart "Zien wat er is" voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. "Zien wat er is" zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal "Zien wat er is" daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen "Zien wat er is" en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever "Zien wat er is" derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 7 Honorarium en vergoedingen

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.
2. Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en wordt eenmaal per 14 dagen in rekening gebracht.


Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door "Zien wat er is" aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan "Zien wat er is" verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan "Zien wat er is" verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
3. "Zien wat er is" heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.


Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan "Zien wat er is". De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat "Zien wat er is" in staat is adequaat te reageren.
2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal "Zien wat er is" slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.


Artikel 10 Opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. "Zien wat er is" en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. "Zien wat er is" heeft het recht met onmiddellijke ingang de Overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van "Zien wat er is" op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien "Zien wat er is" aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien "Zien wat er is" aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van "Zien wat er is" te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van "Zien wat er is" aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan "Zien wat er is" toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. "Zien wat er is" is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van "Zien wat er is".

 

Artikel 13 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 14 Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in andere artikelen van deze voorwaarden behoudt "Zien wat er is" zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetgeving ter bescherming intellectuele eigendom w.o. de auteurswet. Alle door "Zien wat er is" verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, cursusmateriaal et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande kennisgeving en uitsluitend met bronvermelding van "zien wat er is" worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. "Zien wat er is" behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
"Zien wat er is" heeft het recht om de foto's gemaakt op en trainingen voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen.


Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op alle door "Zien wat er is" met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

 

Foto's banner - deelnemers